Menu Zamknij

Zapraszamy do trzech Poradni Psychologicznych dla Dzieci i Młodzieży

Świadczenia refundowane przez NFZ – I stopień referencyjności

Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 45a
tel. 512-977-378

Racibórz, ul. Londzina 19
tel. 512-976-903

Wodzisław Śląski, ul. Św. Wawrzyńca 3a
tel. 512-977-093

Jeśli w swoim życiu doświadczasz

… problemów emocjonalnych, nadmiernego stresu i objawów nerwicowych, napięcia i lęku, bezsenności, objawów depresji, uzależnienia lub współuzależnienia od alkoholu, konfliktów i trudności w relacjach partnerskich, małżeńskich i zawodowych, rozpadu związku, żałoby, choroby psychicznej własnej lub bliskiej osoby…
pomoc psychologa, psychoterapeuty i lekarza jest dobrym sposobem na znalezienie rozwiązania.

Nasi specjaliści

Nasze oddziały

Poradnia świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyki i leczenia wszystkich zaburzeń i problemów psychicznych (zaburzenia lękowe, nerwice, depresje, psychozy, uzależnienia, problemy emocjonalne i osobowościowe, problemy w relacjach i związkach).  W naszej Poradni pacjent może skorzystać z usług lekarza psychiatry, psychologa oraz psychoterapeuty.  

Ważne! Lekarz psychiatra udzielać porad bez skierowania, a do psychologa i psychoterapeuty wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

14 miejsc, leczenie trwa do 12 tygodni. Od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 13:00. 

Zespół terapeutyczny dostępny jest od godz. 8:30 do godz.13:30.

Oddział jest jednostką specjalistyczną przeznaczoną do leczenia zaburzeń lękowych, związanych ze stresem (adaptacyjnych), somatyzacyjnych, odżywiania, nawyków i impulsów, specyficznych zaburzeń osobowości i zachowania dorosłych.

Oddziaływania terapeutyczne w oddziale obejmują: specjalistyczną opiekę lekarską i pielęgniarską, psychoterapię grupową, zajęcia terapeutyczne: psychorysunek i psychodrama, muzykoterapię, zebrania społeczności terapeutycznej.
Pacjenci przyjmowani są po przejściu procedury kwalifikacji. Obejmuje ona badanie lekarskie, wywiad życiorysowy, ocenę motywacji do terapii. Konsultacje przeprowadza kierownik oddziału i/lub wyznaczony lekarz psychiatra oraz psychoterapeuta danej grupy.

Niezbędne jest skierowanie od lekarza POZ lub lekarza specjalisty, ew. lekarza psychiatry z opisem dotychczasowego przebiegu leczenia oraz aktualne ubezpieczenie zdrowotne. Wskazane jest dostarczenie dokumentacji z dotychczasowego leczenia.

Uzależnienia od różnych substancji psychoaktywnych rozwijają się w kontekście historii danej osoby, problemów wynikających z warunków życiowych, a przede wszystkim w kontekście osobowości człowieka. Nie jest oczywiście łatwo odpowiedzieć na pytanie, jakie czynniki spowodowały wystąpienie i rozwój uzależnienia u konkretnej osoby, niemniej terapia wymaga uwzględnienia specyfiki życia każdego człowieka.

Czas realizacji podstawowego programu terapii wynosi około 8 miesięcy.

Grupa podstawowa odbywa się we wtorki i czwartki.

Na etapie podstawowym pacjenci realizują zadania umożliwiające im między innymi:
• wzmocnienie motywacji do leczenie i zapoczątkowanie procesu zmiany;
• rozpoznawanie i radzenie sobie z objawami głodu alkoholowego;
• nabycie wiedzy nt. choroby alkoholowej i mechanizmów uzależnienia;
• uświadomienie związku picia z innymi problemami życiowymi w różnych obszarach życia;
• uznanie własnej bezsilności wobec alkoholu;
• zdobycie umiejętności konstruktywnych zachowań potrzebnych do trzeźwego życia.
Po ukończeniu grupy podstawowej jest możliwość kontynuowania terapii na etapie pogłębionym (więcej informacji).

Celem Oddziału jest stworzenie środowiska sprzyjającego refleksji i określeniu własnych potrzeb oraz obszarów pracy terapeutycznej ku oczekiwanej zmianie, a w efekcie przyjęcie odpowiedzialności za własne życie i uzyskanie umiejętności równowagi wewnętrznej bez potrzeby uciekania się do środków zmieniających świadomość.

Leczenie jest bezpłatne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia dla pacjentów z całego kraju i dotyczy osób, które ukończyły 18 rok życia.

Zasady funkcjonowania Oddziału:
• leczenie trwa 8 tygodni;
• zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku;
• pacjent uczestniczy we wszystkich zajęciach terapeutycznych zgodnie z harmonogramem;
• w czasie pobytu w Oddziale pacjent zobowiązany jest do zachowania abstynencji od wszystkich środków zmieniających świadomość;
• w czasie terapii pacjenta obowiązuje Kontrakt i Regulamin Oddziału, z którym zapoznaje się pierwszego dnia;
• złamanie abstynencji oraz nieusprawiedliwiona nieobecność pacjenta na zajęciach jest jednoznaczna z wypisem z Oddziału;
• na czas pobytu w oddziale pacjent otrzymuje zwolnienie lekarskie ( mogą skorzystać ze zwolnienia lekarskiego);
• do oddziału przyjmowane są również osoby nieubezpieczone.

Po ukończeniu oddziału dziennego jest możliwość kontynuowania terapii na etapie pogłębionym (więcej informacji).

Grupa wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu spotkania odbywają się w każdą środę od godziny 16:00.

Grupa ma charakter samopomocowy jest skierowana dla osób, które ukończyły terapię podstawową i utrzymują abstynencję.

Poradnia świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyki i leczenia wszystkich zaburzeń i problemów psychicznych (zaburzenia lękowe, nerwice, depresje, psychozy, uzależnienia, problemy emocjonalne i osobowościowe, problemy w relacjach i związkach).  W naszej Poradni pacjent może skorzystać z usług lekarza psychiatry, psychologa oraz psychoterapeuty.  

Ważne! Lekarz psychiatra udzielać porad bez skierowania, a do psychologa i psychoterapeuty wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Rejestracja

Telefoniczna: (32) 739 33 84 lub 507 477 057
Osobiście: pokój 308 (II piętro poradni)

Skontaktuj się z nami